فعالیتهای در دست اقدام

فعالیتهای آتی و در دست اقدام در واحد بندرعباس و سایر مراکز دانشگاه عبارتند از:

ردیف واحد / مرکز پروژه
۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس سالن ورزشی فاز۹ (در دست اقدام)
۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس نمای ساختمان فرهنگی(مسجد)
۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس ساخت خوابگاه دانشجوئی (در دست اقدام)
۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس ساخت ساختمان ۳۰۰۰۰ متری آموزشی (در دست اقدام)
۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس ساخت بازارچه دانشگاه با زیربنای ۲۵۰ مترمربع (در دست اقدام)
۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس ساخت یادمان شهدای گمنام با متراژ ۵۰ مترمربع (در دست اقدام)
۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس آماده سازی فاز یک شهرک شفا(در دست اقدام)
۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس احداث خانه سلامت(در دست اقدام)