فعالیتهای در دست اقدام

فعالیتهای آتی و در دست اقدام در واحد بندرعباس و سایر مراکز دانشگاه عبارتند از:

۱- خانه سلامت
۲- شهرک فناوری