اداره تاسیسات و نگهداری

نام و نام خانوادگی: محمد بامری

سمت: رئیس اداره تاسیسات و نگهداری